La proposta de formació en TICs continua al tercer nivell o 'Nivell 3', on concorreixen els alumnes que acabaren de cursar el taller 'Nivell 2' i els que ja havien accedit en anys anteriors al taller d'informàtica. Aquesta proposta reconeix de manera especial els coneixements apresos en anys anteriors i els enfronta a fets pràctics més complexes dins el món informàtic, possibilitant-los per a la execució de treballs i situacions que els demostri una perspectiva de les seves competències davant les TIC.


La propuesta de formación en TICs continua en el tercer nivel o 'Nivel 3' donde concurren los alumnos que terminan de cursar el taller 'Nivel 2' y aquellos que habian accedido años anteriores al taller de informática. Esta propuesta reconoce de manera especial los conocimientos aprendidos en años anteriores i se enfrenta a hechos prácticos más complejos dentro del mundo informático, posibilitándolo para la ejecución de trabajos y situaciones que les demuestre una perspectiva de sus competencias frente a las TIC.